Įstatai

Stojamojo ir metinio Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos nario mokesčių dydžiai (Įstatų 4.2.4 punktas ir 2019 m. kovo 27 d. XV Suvažiavimo Nr. S-9 Nutarimas):

Stojamasis - 150 Eurų

Metinis - 100 Eurų

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
1.2. Asociacija vienija kitas asociacijas, mokslo įstaigas, kitus juridinius ir fizinius asmenis, veikiančius visuomenės sveikatos srityje.
1.3. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
1.4. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.5. Asociacija yra paramos gavėja.


II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

2.1. Asociacijos veiklos tikslai (veiklos sritys) yra:
2.1.1. dalyvauti visuomenės sveikatos politikos formavime (valstybiniame, regioniniame, savivaldybės lygmenyse);
2.1.2. pagal kompetenciją dalyvauti teisėkūroje, derinant teisės aktų projektus, teikiant pasiūlymus;
2.1.3. teikti siūlymus dėl specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo, tobulinti mokslo žinių diegimą praktikoje;
2.1.4. atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus;
2.1.5. skatinti bendruomenę aktyviai rūpintis savo sveikata;
2.1.6. vienyti praktikus ir mokslininkus, dirbančius visuomenės sveikatos srityje.
2.2. Asociacijos veiklos uždaviniai (veiklos rūšys):
2.2.1. teikti pasiūlymus visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo klausimais valstybės ir savivaldybių institucijoms bei sveikatos priežiūros įstaigoms;
2.2.2. atstovauti Asociaciją valstybės valdymo, savivaldos bei visose kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
2.2.3. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis;
2.2.4. atlikti strategijų, teisės aktų, ekonominės ir kitos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą;
2.2.5. skatinti Asociacijos narius mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos Asociacijos narių bazėse;
2.2.6. ruošti ir dalyvauti įgyvendinant sveikatos stiprinimo programas;
2.2.7. kaupti ir skelbti informaciją apie visuomenės sveikatą ir priemones jai išsaugoti ir stiprinti;
2.2.8. skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą sveikatinimo srityje, dalyvauti ir inicijuoti naujų aljansų su skirtingais sektoriais kūrimą;
2.2.9. įvairiomis formomis organizuoti visuomenės sveikatinimo procesą: rengti visuomenės sveikatos klausimais mokslines-praktines konferencijas, seminarus, paskaitas, apmokymus.
2.2.10. nekliudomai žodžiu, raštu ar kitokiais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą ir užsiimti leidyba;
2.2.11. konsultuoti sveikatinimo klausimais;
2.2.12. sukurti ir palaikyti Asociacijos narių kontaktinių duomenų bazę.


III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, dalyvaujantys visuomenės sveikatos saugojimo ir stiprinimo veikloje, rengiantys visuomenės sveikatos specialistus, taip pat kurių veikla susijusi su visuomenės sveikatos išsaugojimu ir stiprinimu (toliau – Asmuo).
3.2. Asmuo, turintis priešiškų Asociacijos tikslams interesų, gali būti nepriimtas, o priimtas – pašalintas iš Asociacijos narių.
3.3. Asmuo, pageidaujantis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti raštišką prašymą Asociacijos Tarybai įstoti į Asociaciją ir įsipareigoti laikytis įstatų reikalavimų.
3.4. Taryba prašymą dėl priėmimo į Asociaciją turi apsvarstyti per 30 darbo dienų. Tarybos sprendimas priimti naują narį į Asociaciją laikomas priimtu, jei už jį balsavo daugiau kaip 2/3 Tarybos narių.
3.5. Tarybai priėmus sprendimą dėl narystės, asmuo turi sumokėti stojamąjį bei metinį Asociacijos nario mokesčius.
3.6. Stojamojo ir metinio Asociacijos nario mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama Suvažiavimo sprendimu.
3.7. Asociacija, prieš priimdama į Asociaciją naują narį, jį supažindina su Asociacijos įstatais pasirašytinai.
3.8. Asociacijos narių teisės:
3.8.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Suvažiavime;
3.8.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.8.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.8.4. bet kada išstoti iš Asociacijos;
3.8.5. rinkti ir būti renkamam į Asociacijos valdymo organus;
3.8.6. turi kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
3.9. Asociacijos narių pareigos:
3.9.1. laikytis Asociacijos įstatų;
3.9.2. vykdyti Suvažiavimo, valdymo organų nutarimus;
3.9.3. dalyvauti Suvažiavime;
3.9.4. nustatyta tvarka mokėti stojamąjį ir metinį Asociacijos nario mokestį. Nuo šių mokesčių mokėjimo gali atleisti Taryba, jei už tokį nutarimą balsuoja ne mažiau kaip ½ Tarybos narių;
3.9.5. nevykdyti veiklos, kuri kenktų Asociacijos ir kitų Asociacijos narių teisėtiems interesams;
3.9.6. vykdyti Asociacijos narių tarpusavio susitarimus ir įsipareigojimus (jei apie juos yra tinkamai informuotas);
3.10. Asociacijos buveinėje turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys. Narių sąrašą tvarko Asociacijos Prezidento įgaliotas asmuo.
3.11. Asociacijos narys bet kada gali išstoti iš Asociacijos, parašęs prašymą Asociacijos Tarybai.
3.12. Asociacija turi teisę pašalinti narį. Asociacijos Tarybos nutarimu narys gali būti pašalintas, jei jis sistemingai pažeidinėja šiuos įstatus, vienerius metus iš eilės nemokėjo nario mokesčio, nevykdė sutartinių įsipareigojimų Asociacijai ar kitiems jos nariams, savo veikla diskreditavo Asociaciją ar jos narius. Nutarimą dėl pašalinimo Taryba priima 2/3 visų narių balsų dauguma. Pažeidimas laikomas sistemingu, jei per trejus metus įstatai pažeidžiami daugiau kaip du kartus. Narystė Asociacijoje baigiasi, kai juridinis asmuo likviduojamas.
3.13. Asociacijos nariui apie svarstymą dėl pašalinimo iš Asociacijos yra pranešama raštu likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki Tarybos posėdžio. Asociacijos narys turi teisę dėl savo elgesio pasiaiškinti raštu ir turi teisę dalyvauti Tarybos posėdyje, kuriame yra svarstomas jo elgesys.
3.14. Išstojusio ir / ar pašalinto nario stojamasis ir metiniai nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
3.15. Asociacija gali turėti garbės narius. Asociacijos garbės nario vardą – fiziniam asmeniui už nuopelnus, siekiant Asociacijos numatytų tikslų, suteikia Suvažiavimas 2/3 balsų dauguma.
3.16. Asociacijos garbės nariai, nesantys Asociacijos nariais, turi teisę dalyvauti Suvažiavime su patariamojo balso teise.


IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

4.1. Asociacijos organai yra:
4.1.1. Suvažiavimas - turintis visas visuotinio Asociacijos narių susirinkimo teises;
4.1.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos Prezidentas;
4.1.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – Taryba;
4.1.4. Revizijos komisija.
4.1.5. Asociacijos Prezidentas gali turėti Viceprezidentą (-us).
4.2. Suvažiavimas:
4.2.1. priima, keičia Asociacijos įstatus;
4.2.2. nustato Asociacijos pagrindines veiklos kryptis;
4.2.3. renka ir atšaukia Revizijos komisijos narius;
4.2.4. nustato Asociacijos narių stojamojo mokesčio dydį ir metinio mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;
4.2.5. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
4.2.6. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
4.2.7. fiziniam asmeniui suteikia garbės nario vardą;
4.2.8. renka ir atšaukia Asociacijos Tarybą ir Asociacijos prezidentą;
4.2.9. sprendžia klausimą dėl buveinės adreso pakeitimo;
4.2.10. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, jeigu Asociacijos įstatai nenustato kitaip;
4.2.11. sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
4.3. Suvažiavimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą visuotinio narių susirinkimo išskirtinei kompetencijai priskirtų klausimų.
4.4. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys suvažiavime turi vieną balsą. Kiekvienas Asociacijos nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems Asociacijos nariams jis atstovauja. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas Suvažiavime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių.
4.5. Suvažiavimą šaukia Asociacijos Prezidentas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais Asociacijos Prezidentas Suvažiavimo nesušaukia, Suvažiavimą šaukia vienas iš Asociacijos Tarybos narių. Apie šaukiamą Suvažiavimą ne vėliau kaip 20 dienų iki Suvažiavimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų nustatyta tvarka.
4.6. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, per 20 dienų šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Suvažiavime dalyvavo narių. Suvažiaviams gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
4.7. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją, rinkti (atšaukti) Asociacijos Prezidentą, Revizijos komisiją ir suteikti Asociacijos garbės nario vardą.
4.8. Neeilinį Suvažiavimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/5 Asociacijos narių, Taryba arba Asociacijos Prezidentas.
4.9. Asociacijos Suvažiavimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
4.10. Suvažiavimą pradeda Prezidentas. Jis pirmininkauja Suvažiavimui, kol neišrenkamas Suvažiavimo pirmininkas (juo gali būti ir Asociacijos Prezidentas). Suvažiavimo eigą protokoluoja Suvažiavimo išrinktas Suvažiavimo sekretorius. Suvažiavimui pasibaigus, protokolą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasirašo Suvažiavimo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridėtas Suvažiavime dalyvavusių narių sąrašas, kartu su šių narių parašais.
4.11. Prezidentą renka ir atšaukia Suvažiavimas 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių dauguma 3 metų kadencijai. Prezidento kadencijų skaičius neribojamas.
4.12. Prezidentas veikia Asociacijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir sudaro sandorius Asociacijos vardu.
4.13. Prezidentas be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
4.13.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
4.13.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
4.13.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją Suvažiavimui;
4.13.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
4.13.5. pateikia informaciją ir dokumentus Suvažiavimui, Tarybai ir Asociacijos nariams;
4.13.6. įgyvendina Suvažiavimo nutarimus;
4.13.7. analizuoja Tarybos pasiūlymus;
4.13.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
4.13.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
4.13.10. priima sprendimus visais Asociacijos veiklos klausimais, išskyrus tuos, kurie šių įstatų priskirti Suvažiavimo ir Tarybos kompetencijai ir sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose kompetencijai priskirtus klausimus;
4.13.11. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
4.14. Prezidentas gali turėti Viceprezidentą (-us), kuris (-ie) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Prezidentui.
4.15. Prezidento įgaliojimu, sprendimų priėmimo teisė jo kompetencijai priskiriamais klausimais gali būti suteikta Viceprezidentui, tame tarpe:
4.15.1. atstovauti Asociaciją, neviršijant įgaliojimų;
4.15.2. inicijuoti ir / ar organizuoti tikslinius renginius;
4.15.3. pagal kompetenciją teikti informaciją apie Asociacijos veiklą.
4.16. Prezidentui nesant, jo funkcijas laikinai vykdo Prezidento sprendimu paskirtas Viceprezidentas, jam (-iems) nesant Tarybos paskirtas Tarybos narys.
4.17. Tarybą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia Suvažiavimas.
4.18. Tarybą sudaro 8 nariai (-ių) (įskaitant Tarybos pirmininką (Asociacijos prezidentą)), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
4.19. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
4.20. Renkant Tarybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į Tarybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Tarybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
4.21. Tarybai pirmininkauja Asociacijos Prezidentas.
4.22. Tarybos nariams už veiklą Taryboje gali būti atlyginama.
4.23. Taryba:
4.23.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais Suvažiavimui ir Prezidentui;
4.23.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
4.23.3. svarsto Tarybos narių, Asociacijos narių keliamus klausimus;
4.23.4. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;
4.23.5. įgyvendina Suvažiavimo nutarimus;
4.23.6. iš Tarybos narių renka (atšaukia) Viceprezidentą (us);
4.23.7. Asociacijos Suvažiavimui teikia pasiūlymus dėl Asociacijos garbės nario vardo suteikimo;
4.23.8. priima ir šalina Asociacijos narius;
4.23.9. atleidžia Asociacijos narius nuo stojamojo ir / ar metinio mokesčio mokėjimo;
4.23.10. prižiūri ir kontroliuoja, kaip Asociacijos nariai vykdo įsipareigojimus;
4.23.11. nustato Asociacijos simbolius ir jų naudojimo tvarką;
4.23.12. priima sprendimą dėl įmonių, fondų, viešųjų įstaigų ir kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
4.23.13. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
4.23.14. specialioms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti Taryba gali sudaryti darbo grupes ir į jas įtraukti Asociacijos narius ar jų deleguotus atstovus;
4.23.15. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų Tarybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.
4.24. Sprendimus Taryba priima savo posėdžiuose. Tarybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius šaukia Asociacijos Prezidentas, kuris pirmininkauja posėdžiams. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis, kuomet sprendimas priimamas 2/3 balsų dauguma. Tarybos posėdžiai protokoluojami.


V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

5.1. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
5.2. Asociacijos Prezidentas per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip 4, turi parengti ir pateikti eiliniam Suvažiavimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
5.3. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Suvažiavimo 2/3 balsų dauguma 3 metų laikotarpiui išrinkta Revizijos komisija, kurią sudaro pirmininkas ir du kiti nariai. Revizijos komisijos narys negali būti Tarybos nariu.
5.4. Revizijos komisija, kontroliuodama Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimą, privalo:
5.4.1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės veiklos dokumentus;
5.4.2. Suvažiavimo ar Tarybos pavedimu atlikti neeilinius finansinius ir buhalterinius patikrinimus;
5.4.3. kontroliuoti, kaip laikomasi Asociacijos įstatų ir jos valdymo organų reikalavimų finansų klausimais;
5.4.4. artimiausiame Suvažiavime arba Tarybos posėdyje pranešti apie nustatytus pažeidimus;
5.4.5. pateikti pasiūlymus Suvažiavimui dėl patikrinimo rezultatų įgyvendinimo.


VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

6.1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir Asociacijos interneto svetainėje – http://lvsa.lt/.
6.2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų priėmimo. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
6.3. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
6.4. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija, su kuriais reikia supažindinti kitus asmenis, išsiunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų priėmimo.
6.5. Už savalaikį ir tinkamą Asociacijos organų sprendimų bei pranešimų, kitos reikalingos informacijos išsiuntimą atsako Asociacijos Prezidentas.


VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos Taryba, vadovaudamasi teisės aktais.


VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Asociacijos įstatai keičiami Suvažiavimo nutarimu 2/3 visų Suvažiavime dalyvaujančių balsų dauguma.
8.2. Asociacijos įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.


IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

9.1. Asociacijos buveinė keičiama Suvažiavimo sprendimu.


X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

10.1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
10.2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Suvažiavimo nutarimu 2/3 visų Suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

__________________


Įstatai pasirašyti 2012 m. spalio 25 d.
2013-03-06 įregistruoti Juridinių asmenų registre