Naujienos

Plečiamas bendradarbiavimas visuomenės sveikatos srityje

Stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, dalinantis gerosios praktikos pavyzdžiu, š.m. gruodžio 18 d. vyko Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – LVSA) ir Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos (toliau – SVSBA) tarybos narių išplėstinis posėdis, į kurį buvo kviesti ir LVSA Garbės nariai. Viso dalyvavo 11 atstovų.

Posėdžio tikslas – visuomenės sveikatos priežiūros plėtros galimybės, dalyvaujant nevyriausybinių organizacijų veikloje.

LVSA prezidentė Ramunė Kalėdienė ir SVSBA pirmininkė Danguolė Avižiuvienė pristatė atstovaujamų Asociacijų veiklas, aptarė bendradarbiavimo gaires ir problemas, sprendžiant visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijos klausimą, privalomojo mokymo programų aktualijas ir kt. Atkreiptas dėmesys, kad Asociacijų veikloje turėtų būti didesnė informacijos sklaida, galėtų būti organizuojami bendri renginiai bei ieškoma galimybių bendrų projektų rengimui. Posėdžio metu LVSA Tarybos narė Rosita Marija Balčienė pristatė 2014-2020 m. ES fondų infesticijų veiksmų programą, perteikiant šios programos stebėsenos komiteto narių posėdžių medžiagą. Šiuo klausimu atkreiptas dėmesys į ES projektų finansavimą pagal jų rezultatus, pristatyti komunikacijos programos akcentai, gerinant viešinimo galimybes, pagal pasirinktas tikslines grupes.